dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1726 in Taiwan is ...

Yongzheng 4
See also:
1723
1724
1725
1727
1728
1729

AD 1726 is also...

Chongde 91
Shunzhi 83
Kangxi 65
Yongzheng 4

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1723 Yongzheng 1 300 gui mao Rabbit
1724 Yongzheng 2 299 jia zhen Dragon
1725 Yongzheng 3 298 yi si Snake
1726 Yongzheng 4 297 bing wu Horse
1727 Yongzheng 5 296 ding wei Goat
1728 Yongzheng 6 295 wu shen Monkey
1729 Yongzheng 7 294 ji you Rooster