dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1728 in Taiwan is ...

Yongzheng 6
See also:
1725
1726
1727
1729
1730
1731

AD 1728 is also...

Chongde 93
Shunzhi 85
Kangxi 67
Yongzheng 6

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1725 Yongzheng 3 298 yi si Snake
1726 Yongzheng 4 297 bing wu Horse
1727 Yongzheng 5 296 ding wei Goat
1728 Yongzheng 6 295 wu shen Monkey
1729 Yongzheng 7 294 ji you Rooster
1730 Yongzheng 8 293 geng shu Dog
1731 Yongzheng 9 292 xin hai Pig