dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1905 in Taiwan is ...

Guangxu 31
See also:
1902
1903
1904
1906
1907
1908

AD 1905 is also...

Daoguang 85
Xianfeng 55
Tongzhi 44
Guangxu 31
"Guangxu was the tenth emperor of the Qing dynasty. His reign lasted from 1875 to 1908, but in practice he ruled, without Empress Dowager Cixi's influence, only from 1889 to 1898." -Wikipedia

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1902 Guangxu 28 121 ren yin Tiger
1903 Guangxu 29 120 gui mao Rabbit
1904 Guangxu 30 119 jia zhen Dragon
1905 Guangxu 31 118 yi si Snake
1906 Guangxu 32 117 bing wu Horse
1907 Guangxu 33 116 ding wei Goat
1908 Guangxu 34 115 wu shen Monkey