dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1905 in Taiwan is ...

Guangxu 31

See also:
1902
1903
1904
1906
1907
1908

AD 1905 is also...

Daoguang 85

Xianfeng 55

Tongzhi 44

Guangxu 31

"Guangxu was the tenth emperor of the Qing dynasty. His reign lasted from 1875 to 1908, but in practice he ruled, without Empress Dowager Cixi's influence, only from 1889 to 1898." -Wikipedia

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1902 Guangxu 28

122

ren yin

Tiger

1903 Guangxu 29

121

gui mao

Rabbit

1904 Guangxu 30

120

jia zhen

Dragon

1905 Guangxu 31

119

yi si

Snake

1906 Guangxu 32

118

bing wu

Horse

1907 Guangxu 33

117

ding wei

Goat

1908 Guangxu 34

116

wu shen

Monkey