dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Zhengtong 1 in Taiwan is ...

AD1436

Zhengtong 1 is also...

Yongle34

Hongxi12

Xuande11

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1433 Xuande 8

591

gui chou

Ox

1434 Xuande 9

590

jia yin

Tiger

1435 Xuande 10

589

yi mao

Rabbit

1436 Zhengtong 1

588

bing zhen

Dragon

1437 Zhengtong 2

587

ding si

Snake

1438 Zhengtong 3

586

wu wu

Horse

1439 Zhengtong 4

585

ji wei

Goat