dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Tianshun 1 in Taiwan is ...

Jingtai8
AD1457

Tianshun 1 is also...

Hongxi33
Xuande32
Zhengtong22
Jingtai8

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1454 Jingtai 5 568 jia shu Dog
1455 Jingtai 6 567 yi hai Pig
1456 Jingtai 7 566 bing tse Rat
1457 Tianshun 1 565 ding chou Ox
1458 Tianshun 2 564 wu yin Tiger
1459 Tianshun 3 563 ji mao Rabbit
1460 Tianshun 4 562 geng zhen Dragon