dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Qianlong 1 in Taiwan is ...

Yongzheng14
AD1736

Qianlong 1 is also...

Chongde101
Shunzhi93
Kangxi75
Yongzheng14

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1733 Yongzheng 11 289 gui chou Ox
1734 Yongzheng 12 288 jia yin Tiger
1735 Yongzheng 13 287 yi mao Rabbit
1736 Qianlong 1 286 bing zhen Dragon
1737 Yongzheng 15 285 ding si Snake
1738 Yongzheng 16 284 wu wu Horse
1739 Yongzheng 17 283 ji wei Goat