dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Chongde 1 in Taiwan is ...

Chongzhen9
AD1636

Chongde 1 is also...

Wanli64
Taichang17
Tianqi16
Chongzhen9
Tianchong10

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1633 Chongzhen 6 389 gui you Rooster
1634 Chongzhen 7 388 jia shu Dog
1635 Chongzhen 8 387 yi hai Pig
1636 Chongde 1 386 bing tse Rat
1637 Chongzhen 10 385 ding chou Ox
1638 Chongzhen 11 384 wu yin Tiger
1639 Chongzhen 12 383 ji mao Rabbit