dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Yayoi 1 in Japan is ...

AD-300
See also:
Yayoi 2
Yayoi 3
Yayoi 4

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
-300 Yayoi 1 2322 ko (kanoe) saru Monkey
-299 Yayoi 2 2321 shin (kanoto) tori Rooster
-298 Yayoi 3 2320 jin (mizunoe) inu Dog
-297 Yayoi 4 2319 ki (mizunoto) i Pig